JADRANSKI VULKANSKI TROKUT

Od oko 1250 jadranskih otoka, oko 1248 je građeno od vapnenca, bijelog kamena koji je nastao taloženjem ljuštura sićušnih bića na dno pramora Tethys. To se događalo u mezozoiku, tijekom 150 milijuna godina, dok su se na Zemlji rađali, vladali, i nestali dinosauri. Debljina naslaga vapnenca danas mjestimice prelazi pet kilometara. Kad su se prije 36 milijuna godina počeli stvarati gorski lanci Alpa, Apenina i Dinarida, na nekoliko mjesta su na površinu došle još starije stijene, svjedoci još strašnijeg događaja. Stijene od kojih su građeni otoci Jabuka i Brusnik, i koje možemo naći u Komiškoj vali na Visu, i ponegdje na Palagruži, ostaci su razlamanja prakontinenta Pangea, prije više od 200 milijuna godina. Augitski dijabaz od kojeg su građeni Jabuka i Brusnik, jedini jadranski vulkanski otoci, sadrži velike količine željezne rude od koje kompas u blizini tih otoka postaje neupotrebljiv!